Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Einstein-Solutions, of één handelsnamen of bedrijfsonderdelen, en cliënt, deelnemer of opdrachtgever.
1.2 Waar hierna Einstein-Solutions geschreven staat, wordt bedoeld Einstein-Solutions of één andere handelsnamen of bedrijfsonderdelen, waaruit diensten worden verleend.

Artikel 2: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Therapeut, trainer, coach: Einstein-Solutions en haar therapeuten, trainers en coaches;
• Cliënt: de persoon aan wie door de therapeut, trainer, coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
• Opdrachtgever: iedere natuurlijk of rechtspersoon waarmee Einstein-Solutions een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, therapie of andere diensten;
• Deelnemer: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de training/workshop deelneemt;
• Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Einstein-Solutions en opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 4: Plaats
4.1 Voor consulten geeft de therapeut, trainer, coach advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.
4.2 Trainingen vinden plaats op een trainingslocatie die van te voren aan de deelnemers bekend wordt gemaakt. Trainingen kunnen ook op het praktijkadres plaatsvinden.

Artikel 5: Basis
De therapeut, trainer, coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de therapeut, trainer, coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 6: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de therapeut, trainer, coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut, trainer, coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut, trainer, coach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
Dus bijvoorbeeld bij een afspraak op dinsdagmorgen om 10.30 uur, moet afzegging maandag voor 10.30 zijn bericht aan de therapeut, trainer, coach.
Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 7: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de therapeut, trainer, coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De therapeut, trainer, coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De therapeut, trainer, coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 8: Betaling
Betaling aan de therapeut, trainer, coach dient contant voor, tijdens of direct na het consult te worden betaald.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De therapeut, trainer, coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aanmelden
10.1 Aanmelding voor een training dient schriftelijk te geschieden en kan onder andere door aanmelding via het inschrijfformulier op www.einstein-empowerment.academy.
10.2 Einstein-Solutions zal na ontvangst van de aanmelding voor de training bevestigen. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training tot stand.
10.3 Ter wille van de kwaliteit van de training en het beoogde eindresultaat behoudt Einstein-Solutions zich het recht voor de aanmelding van een deelnemer met onvoldoende voorkennis en/of ervaring te weigeren.
10.4 De deelnemer verklaart, ingeval van een schriftelijke aanmelding door middel van ondertekening van het inschrijfformulier c.q. selectie van het daarvoor aangegeven vakje in het formulier, de algemene voorwaarden van Einstein-Solutions als zodanig te hebben ontvangen en zich daarmee te verenigen.
10.5 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Einstein-Solutions.

Artikel 11: Deelnamekosten
11.1 Einstein-Solutions brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever of deelnemer dient de deelnamekosten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van Einstein-Solutions, waarin gespreide betaling wordt overeengekomen. De termijnen van betaling zullen op de factuur worden vermeld.
11.2 Reis-, overnachtigs en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
11.3 Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft Einstein-Solutions het recht de deelnemer de toelating tot de training te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.
11.4 Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer.

Artikel 12: Annuleren
12.1 Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 dagen.
12.2 Annulering door deelnemers dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop Einstein-Solutions de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
• Annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de training is kosteloos.
• Na 7 dagen voor aanvang van de training, of als opdrachtgever na aanvang van de open training de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training kan of wil deelnemen, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten.
Opdrachtgever heeft dan het recht eenzelfde open training, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de oorspronkelijke open training, in overleg te starten of te vervolgen.
12.3 In geval van annulering vooraf heeft de deelnemer ten allen tijden het recht zich te laten vervangen door een ander die voldoet aan de toelatingseisen. Deze vervanger moet zich uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training aanmelden.
12.4 Bij annulering en toepasselijke restitutie zal het toepasselijke cursusgeld binnen een restitutietermijn van 14 dagen worden teruggestort op de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij een andere rekening wordt gecommuniceerd.
12.5 Bij tussentijdse annulering zal geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. In geval van overmacht zal één en ander aan de directie van Einstein-Solutions worden voorgelegd.

Artikel 13: Wijziging
13.1 Einstein-Solutions behoudt zich het recht voor een training voor aanvang te annuleren. In geval van afgelasting ontvangen de deelnemers hun reeds betaalde cursusgeld terug.
13.2 Voor verzuimde lessen vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld verzuimde lessen in te halen. Het is gewenst dat deelnemers, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, dit voor aanvang van de lesdag schriftelijk of telefonisch kenbaar maken.
* let op: voor certificering is een minimale aanwezigheid vereist. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van deze minimale eisen om gecertificeerd te worden.
13.3. Einstein-Solutions heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een training te wijzigen.

Artikel 14: Intellectuele eigendommen
14.1 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendommen op de door Einstein-Solutions uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, diverse soorten kaarten, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, ligt bij Einstein-Solutions, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Einstein-Solutions mogen geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd.
Zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt of deelnemer zijn deze restricties van toepassing. De verstrekte intellectuele eigendommen zijn alleen voor intern gebruik door cliënt of deelnemer.
14.2 Ook de intellectuele eigendomsrechten op offertes, rapporten, voorstellen en dergelijke, die voortkomen uit de werkzaamheden van Einstein-Solutions, berust uitsluitend bij Einstein-Solutions.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 Einstein-Solutions spant zich in om een training of consult naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
15.2 Het advies en/of de begeleiding van de therapeut, trainer, coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut, trainer, coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de therapeut, trainer, coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut, trainer, coach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de therapeut, trainer, coach verzekerd is.
15.3 Einstein-Solutions is niet aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van de zijde van Einstein-Solutions, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer en/of mede faciliterende organisatie. En waar aansprakelijkheid geacht wordt, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de consult- of trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
15.4 Einstein-Solutions is evenmin aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of deelnemer hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van een training of andere activiteiten van Einstein-Solutions.
15.5 Einstein-Solutions is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist na de training met de opgedane kennis doet.
15.6 Einstein-Solutions is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
15.7 Bij aansprakelijkheid van Einstein-Solutions moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de therapeut, trainer, coach of trainer nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de therapeut, trainer, coach of trainer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de therapeut, trainer, coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult en de aansprakelijkheid van de trainers te allen tijde beperkt worden tot de kosten van 10% van het cursusgeld van de deelnemer. De therapeut, trainer, coach of trainer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
15.8 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1 Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de cliënt, opdrachtgever of deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
16.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Einstein-Solutions (als verantwoordelijke voor alle therapeuten, trainers, coaches) is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
16.3 Daarnaast is het ook mogelijk klachten in te dienen bij de klachtenorganen van de beroepsverenigingen waar Einstein-Solutions is aangesloten.

Artikel 17 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door Einstein-Solutions, diens personeel en voor Einstein-Solutions werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Einstein-Solutions conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.


Scroll to Top